Cookies

1 Çka jane ‘cookies’?

‘Cookies’ janë dosje softuerike që faqet e internetit ose aplikacionet instalohen në shfletuesit ose pajisjet e përdoruesit (smartphone, tabletë, etj) ndërsa shfletojnë faqet e ndryshme të portalit ose aplikacionit, të cilat përdoren për të ruajtur informacionet në vizitat e përdoruesve.

Si shumica e webfaqeve, kjo webfaqe përdorë ‘cookies’ për:

T’u siguruar qe web faqet mund të operojnë me korrektesi
Të ruaj preferencat e përdoruesit, gjithashtu edhe fontin dhe gjuhën e zgjedhur
Të regjistroj detajet e përdoruesve dhe shfletimin e tyre
Të hartoj informacione statistikore anonime, të tilla si faqet që vizitojnë përdoruesit dhe për sa kohë qëndrojnë në çdo faqe
Përdorimi i cookies lejon optimizimin e shfletimit, përshtatjen e informacionit dhe shërbimeve të ofruara për interesat e përdoruesve, për t’u dhënë atyre një përvojë më të mirë çdo herë që vizitojnë faqen e internetit
Kjo website përdor cookies për të rregulluar, përshtatur dhe përforcuar përvojën e shfletimit të përdoruesve

Lloji, qëllimi dhe mënyra se si funksionojnë

‘Cookies’, varësisht se sa kohë ju vizitoni faqen, mund të klasifikohen si sesione ose cookie të përhershme. Lloji i parë i ‘cookie’s skadon kur përdoruesit mbyllin shfletuesit e tyre. Lloji i dytë i cookies skadon kur qëllimi i tyre është përfunduar (për shembull, identifikimi i përdoruesit në faqen e internetit) ose kur ato janë fikur manualisht.

Për më tepër, në varësi të qëllimit të tyre, cookies mund të klasifikohen si:
Rreptësisht e domosdoshme(regjistrimi): Ato janë thelbësore që site të funksionojë si duhet. Ata zakonisht krijohen kur përdoruesit hyjnë në faqen e internetit ose hyjnë në faqen, dhe përdoren për identifikimin e tyre në faqen e internetit, për këto qëllime:

Mban përdoruesin të identifikuar në mënyrë që nëse ata largohen nga faqja e internetit dhe kthehen në një kohë të mëvonshme ata do të identifikohen ende, duke e bërë më të lehtë të shfletoni pa pasur nevojë të hyni përsëri.
Verifikon që përdoruesit janë të autorizuar për të hyrë në disa shërbime apo fusha të internetit.
Performanca:Ato përdoren për të përmirësuar përvojën e shfletimit dhe për të optimizuar funksionimin e internetit, si ruajtja e cilësimeve të shërbimit dhe blerjet e bëra në një karrocë.

Reklamat:Reklamat: Ata marrin informacion mbi reklamat që shfaqen tek përdoruesit e internetit. Ka dy lloje:

Anonim: Përpilon vetëm informacion mbi reklamën e shfaqur në faqen e internetit dhe nuk identifikon shprehimisht përdoruesit.
Personalizuar: Mbledhja e të dhënave personale për përdoruesit e internetit për një palë të tretë, për të personalizuar reklamat.
Gjeolokimi:Këto cookie përdoren për të gjetur vendin ose rajonin nga ku përdoruesit kanë qasje në një shërbim të uebfaqes për t’u ofruar atyre përmbajtje specifike të përshtatshme për vendet e tyre.

Analitika:Ata mbledhin informacion mbi përvojën e shfletimit të përdoruesve në faqen e internetit, përgjithësisht në mënyrë anonime, edhe pse ndonjëherë ato gjithashtu lejojnë identifikimin e një përdoruesi, në mënyrë unike dhe pa mëdyshje, për të marrë informacion mbi interesat e përdoruesit në shërbimet e ofruara nga faqja e internetit.

Çaktivizo përdorimin e cookies

Të gjithë shfletuesit lejojnë përdoruesin të pranojë, refuzojë ose fshijë cookies, veçanërisht nëpërmjet zgjedhjes së cilësimeve të duhura në shfletuesin tuaj. Ju mund të vendosni cookies në menunë “Options” ose “Preferences” të shfletuesit tuaj.

Përdoruesit mund t’a çaktivizojnë përdorimin e cookies në këtë faqe në çdo kohë nga:

Ndryshimi i cilësimeve të shfletuesit, për shembull
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari
Mjete të tjera të palëve të treta, të disponueshme në internet, u mundësojnë përdoruesve të zbulojnë cookies në çdo faqe interneti që ata vizitojnë dhe menaxhojnë deaktivizimin e tyre (për shembull, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement).

Çfarë ndodh kur ‘cookies’ c’aktivizohen?

Disa funksione dhe shërbime mund të mos funksionojnë ose të sillen papritur, siç janë identifikimi i mbetur, mbajtja e blerjeve në karrocat e blerjes për një shërbim të blerjes elektronike ose marrjes se informacionit që merr parasysh llogarinë e përdoruesit, ndër të tjera.

Nëse i çaktivizoni cookies në këtë faqe, ka të ngjarë që ju nuk do të keni qasje në fusha të caktuara ose se cilësia e përvojës suaj të shfletimit do të jetë shumë më e ulët.

Përditësimi i politikës së cookies

Provit mund të modifikojë këtë politikë të cookies në përputhje me kërkesat legjislative ose rregullative ose për të përshtatur këtë politikë me udhëzimet e reja të dekretuara me ligj.

Kur ka ndryshime të rëndësishme në këtë politikë cookies, përdoruesit e internetit do të njoftohen.

Privatësia

Pranimi i kushteve të përdorimit

Këto Kushte të Përdorimit zbatohen për përdorimin e faqeve në internet dhe celular (“Web Site” ose, së bashku, “Web Sites”) e PROVIT një ekskluzivitet në pronësi të ICSG – International Communication Service Group.


Gjatë përdorimit, vizitoni ose shfletoni ueb faqet ose aplikacionet, përdoruesi (“Përdoruesi”) bie dakord dhe merr përsipër të veprojë në përputhje me këto kushte të përdorimit. Nëse përdoruesi nuk pajtohet me këto kushtet e përdorimit, ai ose ajo nuk duhet të përdorë ueb faqen ose aplikacionin. Këto kushte të përdorimit janë një kontratë e përhershme ndërmjet Provit dhe përdoruesit dhe zbatohen për përdorimin e ueb faqes ose aplikacioneve. Këto kushte të përdorimit përcaktojnë të drejtat e përdoruesit, të cilët duhet t’i lexojnë ato me kujdes.

CILAT JANË POLITIKAT E PRIVATËSISË?

Ne e respektojmë privatësinë tuaj. Kur ju blini tek ne, ne do ju kërkojmë të dhënat personale si emrin tuaj, adresën e-mail, adresa e faturimit, përzgjedhjen e produktit dhe informacione të tjera të pagesave. Ne gjithashtu mund t’ju kërkojmë informacione rreth vëndit ku jeni duke naviguar, adresat e IP, llojin e  domain, etj.

Informacioni personal që ju ofroni do të përdoret nga ne vetëm për qëllimet e mëposhtme:

  • Për të përmirësuar përvojën tuaj te blerjes në faqen tonë të internetit;

  • Për të proçesuar porosinë tuaj;

  • Me lejen tuaj, për t’ju njoftuar ju rreth produkteve apo ofertave speciale që mund të jenë me interes për ju.

NE GJITHASHTU URREJMË JUNK MAIL

Ne do ju dërgojmë e-mail vetëm për te proçeduar me porosinë tuaj dhe pasi ju keni dhënë pëlqimin tuaj. Ne kurrë nuk do të kalojmë adresat tuaja të e-mail ose informacionet tuaja personale tek një pale të tretë.

MBROJTJA E TË DHËNAVE

Ne i trajtojmë të gjitha të dhënat tuaja personale si konfidenciale.

Informacionet që ne mbajmë do të jenë të sakta dhe të përditësuara. Ju mund të kontrolloni informacionin që ne mbajmë rreth jush thjesht duke na dërguar një e-mail. Nëse gjeni ndonjë pasaktësi ne do ta fshijmë apo korrigjojme atë menjëherë.

Informacionet personale që ne mbajmë, do të mbahen te sigurta në përputhje me politikat tona të brendshme të sigurisë dhe ligjit.

Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

Provit rezervon të drejtën për të ndryshuar periodikisht këto kushte të përdorimit në diskrecionin e saj të vetëm dhe absolut, me ose pa njoftimin e përdoruesit. Versioni më i fundit i këtyre kushteve të përdorimit mund të lexohet duke klikuar në lidhjen “Kushtet e Përdorimit” të vendosura në fund të ueb faqes së Provit. Versioni më i fundit i kushteve të përdorimit do të zëvendësojë të gjitha versionet e mëparshme. Përdorimi i ueb faqes Provit Faqes pasi ndryshimet janë bërë nënkupton që përdoruesi pranon ndryshimet në kushtet e mësipërme dhe është i detyruar të veprojë në përputhje me to.

Informacion Privat dhe Personal

Provit merr përsipër të mbrojë privatësinë e çdo informacioni personal që na është dhënë nga përdoruesi në faqet tona të internetit dhe aplikacionet. Çdo informacion i dërguar në ueb faqe dhe aplikacion është subjekt i politikave tona të privatësisë, kushtet e të cilit ne i përfshijmë këtu. Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë në mënyrë që të njiheni me praktikat tona.

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kosovës 03L / 172 Neni 5 paragrafi 1 thotë që të dhënat personale mund të përpunohen vetëm nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij / saj. Kështu, në përputhje me Rregullat për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Provit do të supozojë se përdoruesi ka rënë dakord me politikën e privatësisë kur ai ose ajo shpreh gatishmërinë e tij ose saj duke klikuar, duke “prekur” (ose të tjera si termat), Termat dhe kushtet e përdorimit duke pranuar. Është e nevojshme që të pajtohen me kushtet e përdorimit për të kryer aktivitetet e përshkruara në faqen e internetit të Provit-it në Kosovë.

Ju lutemi të jeni të sigurtë që Provit ka marrë të gjitha masat teknike, organizative dhe ligjore të nevojshme për të garantuar konfidencialitetin e informacionit privat të klientëve të saj për të parandaluar aksesin, humbjen ose shkatërrimin e paautorizuar nga palët e treta ose punonjësit e Provit në Kosovë. Për më tepër, autorizimi i dhënë Provit mund të revokohet në çdo kohë duke dërguar një njoftim në zyrat e Provit në Kosovë të vendosura në Rrugën e Tiranës objekti C nr 6 në Prishtinë, Republika e Kosovës, ose në adresën e mëposhtme e-mail info@provit-ks.com

Autorizimi dhe mbledhja e informacionit personal

Provit mbledh vetëm informacionin tuaj identifikues, si emrin, dokumentin kombëtar të identifikimit, adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe informacionin e dhënë në mënyrë të tërthortë nga Përdoruesi, siç janë “vendosja e të dhënave” (emri i domain-it, numri i IP-së dhe informacioni rreth faqeve të qasura) . Ky informacion duhet të inkorporohet në bazën e të dhënave të klientëve të Provit në Kosovë.

Provit do të përdorë informacionin e dhënë për të ofruar produktet ose shërbimet e kërkuara, të merret me çdo pyetje apo ankesë të bërë dhe të ndjekë këto, reklamat e procesit dhe informacionin e produktit, lajmet përkatëse rreth markës dhe / ose marrëveshjeve të veçanta. Kjo gjithashtu autorizon Provit që të përdorë informacionet personale të ofruara për t’ju ftuar të merrni pjesë në konkurset tona, t’ju japë dhurata, ju ftojmë të plotësoni pyetësorët tanë të kënaqshmërisë, të kryejmë menaxhimin e brendshëm dhe administrimin e listës sonë të klientëve dhe shfrytëzuesve; dhe për të zhvilluar studime të marketingut ose hulumtime të biznesit ose statistika.

Provit mund të ndajë të dhënat tuaja personale me qëllimin e vetëm të përmbushjes së qëllimeve për të cilat është autorizuar, duke mos pasur mundësi që këto informata të përdoren për ndonjë qëllim tjetër jokonsensual. Përveç kësaj, Provit mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e treta brenda dhe jashtë territorit kombëtar, por vetëm në rrethanat e mëposhtme:

Të ofrojë informacione personale palëve të treta përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe administrimin e faqeve të uebit, llogarive të rrjeteve sociale, qendrave të thirrjeve, ofruesve të shërbimeve të internetit etj., Të cilët marrin pjesë në kryerjen e aktiviteteve për të cilat do të përdoren të dhënat personale.
Ne gjithashtu mund të sigurojmë informata personale tek organet e Administratës së Shtetit, për sa kohë që institucioni në fjalë ka kërkuar informacion për të përmbushur detyrat e tij. Kjo përfshin detyrimin për të siguruar informacionin kur kërkohet ta bëjë këtë nga autoriteti me qëllim të zhvillimit të procedurave gjyqësore dhe / ose administrative.

Llogaria juaj

Nëse përdorni faqet e internetit ose aplikacionet, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë suaj dhe fjalëkalimin dhe për kufizimin e aksesit nga palët e treta të paautorizuara në kompjuter, telefonin e menqur ose tabletën tuaj. Ju gjithashtu pranoni përgjegjësinë për të gjithë aktivitetin që ndodh gjatë përdorimit të llogarisë ose fjalëkalimit tuaj. Uebfaqet dhe aplikacionet shesin produkte për të rriturit, të cilët mund të bëjnë blerje me një kartë krediti. Nëse jeni nën 18 vjeç, ju mund të përdorni vetëm uebfaqen dhe aplikacionin, ndërsa shoqëroheni nga një prind ose person mbikqyrës. Provit dhe bashkëpunëtorët e saj rezervojnë të drejtën për të mohuar një shërbim, për të mbyllur llogaritë, për të hequr ose për të redaktuar përmbajtjen dhe anulimin e kërkesave sipas gjykimit të tyre të vetëm.

Pranimi juaj

Kur përdorni dhe / ose vizitoni ndonjë uebfaqe ose aplikacion të operuar nga Provit, duhet konfirmoni pranimin tuaj të termave të përdorimit dhe politikave të privatësisë, të cilat janë të përfshira në referencë në këtë dokument. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto terma, ju lutemi mos përdorni uebfaqen ose Aplikacionin.
Provit uebfaqja dhe aplikacionet
Këto kushte të përdorimit janë të vlefshme për të gjithë përdoruesit e ueb faqeve dhe aplikacioneve, duke përfshirë edhe përdoruesit të cilët gjithashtu kontribuojnë me përmbajtjen e videove, informacionin dhe materialet ose shërbimet e tyre në uebfaqe ose aplikacione. Ueb faqet dhe dhe aplikacionet mund të përfshijnë lidhje me faqet e palëve të treta që as nuk i përkasin as nuk kontrollohen nga Provit. Provit nuk ka asnjë kontroll mbi dhe nuk pranon përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë apo praktikat e ndonjë ueb faqe të palës së tretë. Provit nuk do të cenzurojë ose të redaktojë përmbajtjen e ndonjë faqeje të palës së tretë, as nuk është e autorizuar ta bëjë këtë. Përdoruesi, gjatë përdorimit të faqeve të internetit ose aplikacioneve, e përjashton shprehimisht Provit çdo përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi i ndonjë ueb faqes të palës së tretë. Si e tillë ne ju rekomandojmë që, kur të dilni nga uebfaqe ose Aplikacionet e Provit në Kosovë, ju kontrolloni dhe lexoni të dy termat dhe kushtet dhe politikën e privatësisë të çdo faqeje tjetër web që vizitoni.

Qasja në uebfaqe / aplikacione

Provit jep autorizimin e saj për përdoruesin që të përdorë Ueb-faqet në përputhje me dispozitat e këtyre kushteve të përdorimit, me kusht që: (i) të përdoret uebfaqja dhe aplikacionet si të autorizuara vetëm për qëllime personale, jo komerciale (ii) ju nuk duhet kopjoni ose shpërndani në mënyrë të plotë ose të pjesshme uebfaqen ose aplikacionet nëpërmjet ndonjë programi, pa autorizimin paraprak me shkrim të Provit; (iii) nuk duhet ndryshoni në tërësi ose pjesërisht uebfaqen ose aplikacionet; dhe (iv) duhet ti respektoni kushtet dhe termet e përdorimit.
Për të pasur qasje në veçoritë e caktuara të uebfaqes ose aplikacioneve, përdoruesi duhet të krijojë një llogari. Ju kurrë nuk duhet të përdorni llogarinë e një personi tjetër pa autorizimin e tyre. Për krijimin e llogarisë suaj, ju duhet të jepni informacion të saktë dhe të plotë. Përdoruesi është vetëm përgjegjës për veprimtarinë e llogarisë së tij ose saj dhe duhet të mbajë fjalëkalimin e llogarisë së tij në një vend të sigurt. Përdoruesi duhet të informojë menjëherë Provit në lidhje me çdo shkelje të sigurisë ose përdorimin e paautorizuar të llogarisë së tij / saj. Megjithëse Provit nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga përdorimi i paautorizuar i llogarisë së tij ose saj, përdoruesi mund të jetë përgjegjës për çdo humbje të shkaktuar ndaj Provit ose të tjerëve për shkak të përdorimit të paautorizuar në fjalë.
Përdoruesi pajtohet që ai ose ajo nuk duhet të përdorë ndonjë sistem të automatizuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, “robotët”, “merimangat”, lexuesit offline etj., Të cilët i qasen Ueb faqes ose aplikacioneve dhe dërgojnë një sasi kërkesash mesazhe për serverët e Provit gjatë një periudhe kohore e cila është më e madhe sesa një sasi që një person mund të dërgojë në të njëjtën periudhë kohore me një shfletues në një linjë konvencionale. Pavarësisht se Provit Kosova autorizon operatorët e kërkimit publik që të përdorin “merimangat” për të kopjuar materiale nga faqja me qëllim të vetëm të krijimit të indekseve të kërkimit për materiale, por nuk i autorizon ata ta ruajnë këtë material në ruajtje ose ta ruajnë atë. Provit rezervon të drejtën për të anuluar këto përjashtime, qoftë në terma të përgjithshëm ose në raste specifike. Përdoruesi pranon se ai ose ajo nuk do të përpilojë ose mbledhë ndonjë informacion personal, duke përfshirë emrat e llogarive nga ueb faqet ose aplikacionet, ose të përdorë sistemet e komunikimit të ofruara nga uebfaqet ose aplikacionet për të promovuar shitjen e produkteve dhe / ose shërbimeve. Përdoruesi pajtohet që ai ose ajo nuk do të kontaktojë, për qëllime komerciale, me përdoruesit e uebfaqeve ose aplikacioneve në lidhje me paraqitjet e tyre nga përdoruesit (siç përcaktohet më poshtë).

Prona Intelektuale

Përmbajtja e uebfaqeve dhe aplikacioneve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekst, softuer, skripte, grafikë, foto, tinguj, muzikë, video, veqori interaktive dhe të ngjajshme (“Përmbajtja” dhe logot që funksionojnë aty, janë pronë e Provit-it ose janë licencuar për Provit për përdorimin e saj, në bazë të të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale, në përputhje me Ligjin për Pronësinë Intelektuale 03 / L-170 të Republikës së Kosovës dhe konventave ndërkombëtare.

Përmbajtja e uebfaqës dhe aplikacioneve është paraqitur në vlerë nominale, vetëm për informacionin dhe përdorimin tuaj personal dhe nuk mund të përdoren, kopjohen, riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ekspozohen, shiten, lirohen ose shfrytëzohen në ndonjë mënyrë tjetër apo me ndonjë qëllim tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarëve të tyre përkatës. Provit rezervon të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht, dhe gjithashtu në lidhje me uebfaqen, aplikacionet dhe përmbajtjen. Përdoruesi pajtohet që ai ose ajo nuk duhet të përdorë, kopjojë ose shpërndajë ndonjë pjesë të përmbajtjes që nuk është e autorizuar shprehimisht nga ky dokument. Nëse shkarkoni ose kopjoni një kopje të përmbajtjes për përdorim personal, duhet të mbani të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë të përfshira në këtë dokument. Përdoruesi merr përsipër të mos anashkalojë, çaktivizojë ose ndërhyjë në ndonjë mënyrë tjetër me tiparet e sigurisë të uebfaqes dhe aplikacioneve, ose veçoritë që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e ndonjë përmbajtjeje ose që imponojnë kufizime në përdorimin e uebfaqes dhe aplikacionet ose përmbajtjen e tyre.

Uebfaqet dhe aplikacionet mund të kenë lidhje me faqet që nuk mbahen nga ose janë të lidhura me Provit. Lidhjet HyperText sigurohen si një shërbim për përdoruesit dhe nuk sponsorizohen ose lidhen me uebfaqen, aplikacionet ose Provit. Provit nuk ka shqyrtuar faqet e lidhura ose në uebfaqet dhe aplikacionet, dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqe tjetër. Përdoruesi viziton këto lidhje në rrezikun e tij / saj. Provit nuk lëshon përfaqësime ose garanci lidhur me përmbajtjen, integritetin ose saktësinë e këtyre lidhjeve ose hyperlinks në faqe të tjera të internetit ose aplikacione. Për më tepër, Provit nuk mbështet në mënyrë implicite faqet e palëve të treta të cilat janë të lidhura me uwbfaqe ose aplikacione.

Mohimi i garancive

Përdoruesi pajtohet që përdorimi i uebfaqes dhe aolikacioneve të Provit do të jetë në rrezik të tij / saj. Në masën më të plotë të lejuar në pajtim me ligjin në fuqi, Provit, zyrtarët, drejtorët, punonjësit dhe agjentët e saj përjashtojnë të gjitha garancitë, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, në lidhje me uebfaqen dhe përdorimin e tyre. Provit nuk lëshon asnjë përfaqësim ose garanci lidhur me saktësinë dhe integritetin e përmbajtjes së kësaj faqeje, ose përmbajtjen e ndonjë faqeje të lidhur me të, dhe nuk merr përgjegjësi për asnjë:

Gabimet ose pasaktësitë në përmbajtje,
Dëmtime personale ose dëmtim të pronës të çdo lloji, që mund të rezultojë nga qasja juaj në uebfaqe dhe përdorimi i saj,
Qasja e paautorizuar në serverat tanë të sigurisë dhe / ose përdorimi i tyre, dhe / ose një pjesë ose të gjitha informacionet personale dhe / ose informatat financiare të ruajtura aty,
Ndërprerja ose pezullimi i transmetimit në ose nga uebfaqeja,
Gabimet e softuerit, viruset, trojanet ose të ngjashme që mund të transmetohen në ose nëpërmjet uebfaqes nga ndonjë palë e tretë dhe / ose
Gabim në ose mosveprim të ndonjë përmbajtjeje ose për shkak të ndonjë humbjeje ose dëmtimi të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të ndonjë përmbajtjeje të botuar, dërguar me postë elektronike, të transmetuar ose në ndonjë mënyrë tjetër të vënë në dispozicion përmes uebfaqes të Provit. Provit nuk garanton, mbështet ose pranon asnjë përgjegjësi për çdo produkt ose shërbim të shpallur ose të ofruar nga një palë e tretë nëpërmjet uebfaqes së Provit ose ndonjë faqe interneti të lidhur në një poster ose ndonjë reklamim tjetër dhe Provit nuk do të jetë palë ose në në çdo mënyrë përgjegjës për monitorimin e çdo transaksioni ndërmjet përdoruesit dhe palëve të treta që ofrojnë produkte ose shërbime. Ashtu si kur bleni një produkt ose shërbim nëpërmjet ndonjë mediumi ose në ndonjë vend tjetër, gjithashtu duhet të përdorni gjykimin tuaj më të mirë dhe të jeni të kujdesshëm aty ku është e përshtatshme. Përdoruesi pajtohet që përdorimi i uebfaqes dhe aplikacioneve të jetë në rrezik të tij / saj. Në masën më të plotë të lejuar në bazë të ligjit, Provit, zyrtarët, drejtorët, punonjësit dhe agjentët e tij përjashtojnë të gjitha garancitë, qofshin të shprehura ose të nënkuptuara, në lidhje me uebfaqen, aplikacionet dhe përdorimin e tyre. Provit nuk lëshon ndonjë përfaqësim ose garanci lidhur me saktësinë dhe integritetin e përmbajtjes së uebfaqes dhe aplikacioneve, ose përmbajtjen e ndonjë faqe të lidhur me to, dhe nuk merr përgjegjësi për ndonjë (i) gabime ose pasaktësi në përmbajtje, ( ii) dëmtimet personale ose dëmtimin e pronës së çdo lloji, që mund të rezultojë nga qasja juaj në dhe përdorimi i faqeve dhe aplikacioneve tona të internetit, (iii) aksesi i paautorizuar në serverat tanë të sigurisë dhe / ose pjesë ose të gjitha informatat personale dhe / ose informacione financiare të ruajtura në të, (iv) ndërprerje ose ndërprerje të transmetimit në ose nga faqet tona të internetit ose aplikacionet, (v) gabime softuerike, viruse, trojanë ose të ngjashëm, të cilat mund të transmetohen në ose nëpërmjet uebfaqeve tona aplikimet nga ndonjë palë e tretë, dhe / ose (vi) Gabim në ose mosveprim të ndonjë përmbajtjeje ose për shkak të ndonjë humbjeje ose dëmtimi të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të ndonjë përmbajtje të botuar, dërguar me postë elektronike, transmetuar ose në ndonjë tjetër mënyra e vënë në dispozicion përmes uebfaqesdhe aplikacioneve. Provit nuk garanton, mbështet ose pranon asnjë përgjegjësi për çdo produkt ose shërbim të shpallur ose të ofruar nga një palë e tretë nëpërmjet uebfaqes ose aplikacioneve ose ndonjë faqe interneti të ngjashme të ekspozuar në një poster ose reklama të tjera, dhe Provit nuk duhet të jetë palë në ose në çdo mënyrë përgjegjës për monitorimin e çdo transaksioni ndërmjet përdoruesit dhe palëve të treta që ofrojnë produkte ose shërbime. Ashtu si kur bleni një produkt ose shërbim nëpërmjet ndonjë mediumi apo në ndonjë vend tjetër, gjithashtu duhet të përdorni gjykimin tuaj më të mirë dhe të jeni të kujdesshëm kur është e përshtatshme.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rrethanë, Provit, zyrtarët, drejtorët, punonjësit ose agjentët e saj nuk do të jenë përgjegjës ndaj përdoruesit për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, rastësor, të veçantë, ndëshkues ose pasues të çfarëdo lloji që lind nga ndonjë gabim ose pasaktësi në përmbajtje ii) dëmtimet personale ose dëmtimin e pronës së çdo lloji, që mund të rezultojë nga qasja juaj në dhe përdorimi i faqeve tona ose aplikacioneve tona, (iii) aksesi i paautorizuar në ose përdorimi i serverëve tanë të sigurtë dhe / ose të një pjese ose të të gjitha gjërave personale informacione dhe / ose informacione financiare të ruajtura në të, (iv) ndërprerje ose ndërprerje të transmetimit në ose nga faqet tona të internetit ose aplikacione, (v) gabime softuerike, viruse, trojanë ose të ngjashëm, të cilat mund të transmetohen në ose nëpërmjet uebfaqes aplikimet nga ndonjë palë e tretë, dhe / ose (vi) Gabim në ose mosveprim të ndonjë përmbajtjeje ose për shkak të ndonjë humbjeje ose dëmtimi të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të ndonjë përmbajtje të botuar, dërguar me postë elektronike, transmetuar ose në ndonjë tjetër mënyra e vënë në dispozicion përmes uebfaqes apo aplikacioneve, qoftë në bazë të një garancie, kontrate, veprimi të paligjshëm ose ndonjë teori tjetër juridikë, dhe nëse kompania ka qenë paralajmëruar për mundësinë e dëmit në fjalë. Kufizimi i sipërpërmendur i përgjegjësisë zbatohet në kufijtë e plotë të autorizuar nga ligji në juridiksionin e aplikueshëm.

Ju në mënyrë specifike pranoni se Provit nuk do të jetë përgjegjës për sjelljen shpifëse, ofenduese ose të paligjshme të ndonjë pale të tretë dhe se çdo rrezik i dëmtimit që del nga lart është tërësisht përgjegjësia juaj.

Uebfaqeja dhe aplikacionet janë monitoruar dhe ofruar nga Provit nga objektet e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Provit në asnjë mënyrë nuk garanton që faqet e internetit dhe aplikacionet janë të përshtatshme ose të disponueshme për përdorim në vende të tjera. Ata persona që hyjnë ose përdorin faqet e internetit dhe aplikimet nga juridiksionet e tjera, e bëjnë këtë me vullnetin e tyre të lirë dhe janë përgjegjës për respektimin e legjislacionit lokal. 

Dëmshpërblim

Përdoruesi pajtohet të mbrojë, të dëmshpërblejë dhe mbajë Provit, kompanitë e tij mëmë, zyrtarët e kompanive të lidhura, drejtorët, punonjësit dhe agjentët kundër dëmeve, detyrimeve, humbjeve, kostove ose borxheve dhe shpenzimeve (duke përfshirë, por pa qenë të kufizuara në, tarifat e avokatëve) që rrjedhin nga: (i) përdorimi dhe qasja juaj në uebfaqet dhe aplikacionet; (ii) shkeljen tuaj të ndonjë prej Kushteve të Përdorimit; (iii) shkeljen tuaj të të drejtave të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të drejtën e autorit, të pronës ose të të drejtave të privatësisë. Kjo detyrë për të mbrojtur dhe zhdëmtuar do t’i tejkalojë këto Kushte të Përdorimit dhe përdorimin tuaj të uebfaqes dhe aplikacioneve.

Aftësia për të rënë dakord me kushtet e shërbimit

Përdoruesi pranon se ai ose ajo është mbi moshën 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose se ai ose ajo ka pëlqimin ligjor të një prindi ose tutori dhe se ai ose ajo është plotësisht në gjendje dhe kompetencë për të pranuar kushtet,termet, detyrimet, përfaqësimet, pretendimet dhe garancitë e përcaktuara në këto Kushte të Përdorimit, si dhe t’i përmbahen atyre dhe t’i zbatojnë ato.

Detyrë

Këto Kushtet e Përdorimit dhe çdo e drejtë dhe licencë e dhënë nga ky dokument nuk mund të transferohen ose të caktohen nga ju, por mund të caktohen pa kufizime nga Provit.

Provit përcjellsi I Porosisë

Si dhe kushtet e përdorimit, termat dhe kushtet shtesë të mëposhtme rregullojnë qasjen dhe përdorimin e shërbimit të përcjellsit të porosisë të Provit në faqet e internetit dhe aplikacionet, për të kërkuar gjendjen e përparimit të një urdhri dhe për të marrë informacionin e ndjekjes (” “) në lidhje me porosinë tuaj nga Provit. Provit ju autorizon të kërkoni informacion për të ndjekur një urdhër të Provit, vetëm nëse ju jeni marrësi i urdhrit të lartpërmendur dhe për asnjë qëllim tjetër. Ju nuk jeni i autorizuar për të publikuar informacionin e ndjekjes në ndonjë uebfaqeje ose në ndonjë mënyrë për të përdorur ose shitur informacionin e përmendur për ndonjë përdorim tjetër, pa pëlqimin e shprehur të Provit. Ju e pranoni dhe pranoni që informacioni i përcjelljes është pronë private e Provit, që i merrni falas dhe që çdo përdorim i informacionit të përmendur është në rrezikun tuaj. Informacioni për përcjelljen e Provit dorëzohet “NË VLERA TË TREGUT”; si i tillë, Provit nuk lëshon asnjë garanci, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. Për më tepër, çdo koment ose kontribut nga ju në lidhje me shërbimet e mesazheve të Përcjellësit të Provit , e cila është e paligjshme, e turpshme, shpifëse, kërcënuese, pornografike, persekutive, urryese, racore ose etnike e ofenduese, ose që promovon sjellje që mund të konsiderohet si kundërvajtje, ndaj përgjegjësisë publike, thyerjes së ligjit ose që është ndryshe i papërshtatshëm ose përbën shkelje të kushteve të përdorimit, ndalohet. Çdo hyrje ose përdorim që bie ndesh me këto terma, nuk është i autorizuar dhe është i ndaluar shprehimisht.

Arbitrazhi

Për shkak të përfitimeve reciproke (të tilla si shpenzimet e reduktuara dhe efikasiteti në rritje) të cilat arbitrazhi privat i detyrueshëm mund të ia ofrojë si Përdoruesit ashtu edhe Provit, Përdoruesi dhe Provit pranojnë që çdo kërkesë, mosmarrëveshje dhe / ose polemikë në njëfarë mënyre lidhur me përdorimin e tyre të uebfaqes dhe aplikacioneve ose për çdo produkt të shitur nga Provit ose nëpërmjet uebfaqes ose aplikacioneve, do të paraqitet dhe përcaktohet ekskluzivisht përmes gjykatës së arbitrazhit që do të mblidhet në qytetin e Prishtinës të Republikës së Kosovës.

I përgjithshëm

Përdoruesi pajtohet që: (i) do të konsiderohet se uebfaqeja dhe aplikacionet bazohen vetëm në Republikën e Kosovës; dhe (ii) nëse ndonjë dispozitë në këto kushte përdorimi konsiderohet e pavlefshme nga një gjykatë kompetente, pavlefshmëria e dispozitës së lartpërmendur nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të tjera të këtyre Kushteve të Përdorimit, të cilat do të vazhdojnë në fuqi dhe efekt të plotë. Asnjë dorëzim i asnjë prej kushteve të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk duhet të konsiderohet si një dorëzim shtesë ose i vazhdueshëm i atij termi ose ndonjë tjetër, dhe fakti që Provit nuk ushtron asnjë të drejtë ose dispozitë në bazë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të përbëjë një dorëzim e të drejtës ose dispozitës së përmendur. Provit rezervon të drejtën për të ndryshuar këto Kushte Përdorimi në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak, dhe është përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte Përdorimi në rast të ndonjë ndryshimi. Përdorimi i uebfaqes dhe aplikacioneve pas çdo modifikimi të këtyre Kushteve të Përdorimit do të tregojë miratimin tuaj dhe pranimin e rishikimit të këtyre kushteve.

Këto Kushte të Përdorimit zbatohen ekskluzivisht në Uebfaqen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dhe aplikacionet për Republikën e Kosovës. Përdoruesi pajtohet dhe pranon se këto Kushte të Përdorimit korrespondojnë vetëm dhe ekskluzivisht me Republikën e Kosovës, meqë asnjë nga të drejtat që përmban ky dokument nuk do të jetë i zbatueshëm jashtë territorit të Kosovës.

Po ashtu, përdoruesi pranon se Provit në Kosovë është ekskluziviteti i Anatron S.A., i dhënë nga Provits, degët e saj dhe bashkëpunëtorët; rrjedhimisht, çdo mohim dhe e drejtë e përfshirë në këtë dokument është e përbashkët dhe e zbatueshme për Anatron S.A., dhe çdo të drejtë që korrespondon me Provit, degët e saj dhe nën degët mund të kërkohet nga Anatron S.A., si ndërmjetës.

Këto Kushte të Përdorimit u përditësuan më 24 Qershor 2020.